Department of Chemistry, USF 1 (813) 974-9506

PUBLICATIONS (*Corresponding author, +Equal contribution)


From Independent Career:

 

2024203. Shannon J. Ho, Dale Chaput, Rachel G. Sinkey, Amanda H. Garces, Erika P. New, Maja Okuka, Peng Sang, Sefa Arlier, Nihan Semerci, Thora S. Steffensen, Thomas J. Rutherford, Angel E. Alsina, Jianfeng Cai, Matthew L. Anderson, Ronald R. Magness, Vladimir N. Uversky, Derek A. T. Cummings & John C. M. Tsibris. Cell Commun. Signaling 2024, accepted Link

202. Xue Zhao, Heng Liu, Justin C. Zhang, Jianfeng Cai.* Helical Sulfonyl-γ-AApeptides in the Inhibition of HIV-1 Fusion and HIF-1α Signaling. RSC Med. Chem. 2024, accepted Link

201. Menglin Xue,+ Soumyadeep Chakraborty,+ Ruixuan Gao,+ Shaohui Wang, Meng Gu, Ning Shen, Lulu Wei, Chuanhai Cao, Xingmin Sun,* and Jianfeng Cai.* Antimicrobial Guanidinylate Polycarbonates Show Oral In Vivo Efficacy Against Clostridioides difficile. Adv. Healthcare Mater. 2024, 2303295 Link


200. Heng Liu, Yunpeng Cui, Xue Zhao, Lulu Wei, Xudong Wang, Ning Shen, Timothy Odom, Xuming Li, William Lawless, Kanchana Karunarathne, Martin Muschol, Wayne Guida, Chuanhai Cao, Libin Ye, and Jianfeng Cai.* Helical sulfonyl-γ-AApeptides modulating Aβ oligomerization and cytotoxicity by recognizing Aβ helix. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2024, 121, 6, e2311733121. Link


199. Prakash Jadhav,+ Bo Huang,+ Jerzy Osipiuk,+ Xiaoming Zhang, Haozhou Tan, Christine Tesar, Michael Endres, Robert Jedrzejczak, Bin Tan, Xufang Deng, Andrzej Joachimiak,* Jianfeng Cai,* Jun Wang.* Structure-based design of SARS-CoV-2 papain-like protease inhibitors. Eur. J. Med. Chem. 2024, 264, 116011. Link


198. Xiaomin Guo,+ Xiaokang Miao,+ Yingying An, Tiantian Yan, Yue Jia, Bochuan Deng, Jianfeng Cai, Wenle Yang, Wangsheng Sun,* Rui Wang,* Junqiu Xie.* Novel antimicrobial peptides modified with fluorinated sulfono-γ-AA having high stability and targeting multidrug-resistant bacteria infections. Eur. J. Med. Chem. 2024, 264, 116001. Link

2023197. Zhanpeng Zhang, Shuai Lu,* Xiujun Yu, Lei Hua, Weiguo Wang, Menglin Xue, Jianfeng Cai, Heng Wang,* Xiaopeng Li. Construction of Metallo-Helicoids via Intermolecular Coordination with High Antimicrobial Activity. Chem. Commun. 2023, 59, 13022-13025. Link

196. Yuqing Tong,+ Meng Gu,+ Xingyu Luo, Haifeng Qi, Wei Jiang, Yu Deng, Lulu Wei, Jun Liu, Yin Ding,* Jianfeng Cai,* Yong Hu.* An engineered nanoplatform cascade to relieve extracellular acidity and enhance resistance-free chemotherapy. J. Control. Release. 2023, 363, 562-573. Link

195. Wei Jiang,+ Sami Abdulkadir,+ Xue Zhao,+ Peng Sang, Anastasia Tomatsidou, Xiujun Zhang, Yu Chen, Laurent Calcul, Xingmin Sun, Feng Cheng,* Yong Hu,* Jianfeng Cai.* Inhibition of Hypoxia-Inducible Transcription Factor (HIF-1α) Signaling with Sulfonyl-γ-AApeptide Helices. J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 36, 20009-20020. Link


194. Songyi Xue,+ Wei Xu,+* Lei Wang, Ling Xu, Laurent Calcul, Peng Teng, Lu Lu, Shibo Jiang,* and Jianfeng Cai.* Rational Design of Sulfonyl-γ-AApeptides as Highly Potent HIV-1 Fusion Inhibitors with Broad-spectrum Activity. J. Med. Chem. 2023, 66, 18, 13319-13331. Link


193. Ali Azmy,+ Xue Zhao,+ Giasemi K. Angeli, Claire Welton, Parth Raval, Lukasz Wojtas, Nourdine Zibouche, G. N. Manjunatha Reddy, Pantelis N. Trikalitis, Jianfeng Cai, and Ioannis Spanopoulos.* One Year Water Stable and Porous Bi(III) Halide Semiconductor with Broad Spectrum Antibacterial Performance. ACS App. Mater. Inter. 2023, 15, 36, 42717-42729.. Link

192. Peng Sang,* Jianfeng Cai.* Unnatural Helical Peptidic Foldamers as Protein Segment Mimics. Chem. Soc. Rev. 2023, 52, 4843-4877. Link


191. Seid Yimer Abate,+ Ziqi Yang,+ Surabhi Jha, Jada Emodogo, Guorong Ma, Zhongliang Ouyang, Shafi Muhammad, Nihar Pradhan, Xiaodan Gu, Derek Patton, Dawen Li, Jianfeng Cai,* and Qilin Dai.* Promoting large area slot-die coated perovskite solar cells performance and reproducibility by acid-based sulfono-γ-AApeptide. ACS Appl. Mater. Inter. 2023, 15, 21, 25495-25505.Link

190. Hongtao Kong,+ Shangshang Qin,+ Dachao Yan, Boyuan Shen, Tingting Zhang, Meng Wang, Sen Li, Maxwell Ampomah-Wireko, Mengmeng Bai, En Zhang,* Jianfeng Cai.* Development of aromatic-linked diamino acid antimicrobial peptide mimics with low hemolytic toxicity and excellent activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). J. Med. Chem. 2023, 66, 12, 7756-7771. Link

189. Songyi Xue,+ Wei Xu,+* Lei Wang, Xinling Wang, Qianyu Duan, Laurent Calcul, Shaohui Wang, Wenqi Liu, Xingmin Sun, Lu Lu,* Shibo Jiang,*, and Jianfeng Cai.* An HR2-mimicking sulfonyl-γ-AApeptide is a potent pan-coronavirus fusion inhibitor with strong blood-brain barrier permeability, long half-life and promising oral bioavailability. ACS Central. Sci. 2023, 9, 1046-1058. Link


188. Diego Alem, Xinrui Yang, Francisca Beato, Bhaswati Sarcar, Alexandra F. Tassielli, Ruifan Dai, Tara L. Hogenson, Margaret A. Park, Kun Jiang, Jianfeng Cai, Yu Yuan, Martin E. Fernandez-Zapico, Aik Choon Tan, Jason B. Fleming, Hao Xie.* Translational relevance of SOS1 targeting for KRAS‐mutant colorectal cancer. Mol. Carcinogenesis, 2023, 62, 1025-1037. Link

187. Yafeng Wang, Menglin Xue, Ruixuan Gao, Soumyadeep Chakraborty, Shaohui Wang, Xue Zhao, Meng Gu, Chuanhai Cao, Xinmin Sun, Jianfeng Cai.* Short lipidated dendrimeric γ-AApeptides as new antimicrobial peptidomimetics. Int. J. Mol. Sci., 2023, 24, 7, 6407. Link

186. Lei Wang,+ Chunlong Ma,+ Michael Dominic Sacco,+ Songyi Xue, Mentalla Mahmoud, Laurent Calcul, Yu Chen,* Jun Wang,* and Jianfeng Cai.* Development of the Safe and Broad-Spectrum Aldehyde and Ketoamide Mpro inhibitors Derived from the Constrained α, γ-AA Peptide Scaffold. Chem. Eur. J. 2023, e202300476. Link


185. Meng Gu,+ Ying Yu,+ Menglin Xue, Jianxiong Jiang,* Jianfeng Cai.* The discovery of cyclic γ-AApeptides as the promising ligands targeting EP2. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2023, 87, 129255. Link

184. Peng Teng,* Haodong Shao, Bo Huang, Junqiu Xie, Sunliang Cui,* Kairong Wang,* Jianfeng Cai.* Small Molecular Mimetics of Antimicrobial Peptides as a Promising Therapy to Combat Bacterial Resistance. J. Med. Chem. 2023, 66, 4, 2211–2234. Link


183. Oksana Fihurka, Yanhong Wang, Yuzhu Hong, Xiaoyang Lin, Ning Shen, Haiqiang Yang, Breanna Brown, Marcus Mommer, Tarek Zieneldien, Yitong Li, Janice Kim, Minghua Li, Jianfeng Cai, Qingyu Zhou,* Chuanhai Cao.* Multi-targeting intranasal nanoformulation as a therapeutic for Alzheimer's disease. Biomolecules, 2023, 13, 232. Link

182. Ruixuan Gao, Xuming Li, Menglin Xue, Ning Shen, Minghui Wang, Jingyao Zhang, Chuanhai Cao, and Jianfeng Cai.* Development of Lipidated Polycarbonates with Broad-Spectrum Antimicrobial Activity. Biomater. Sci. 2023, 11, 1840-1852. Link


181. Xiaoqian Feng, Dongyi Xiana, Jintao Fu, Rui Luo, Wenhao Wang, Yuwei Zheng, Qing He, Zhan Ouyang, Shaobin Fang, Wancong Zhang, Daojun Liu, Shijie Tang, Guilan Quan, Jianfeng Cai, Chuanbin Wu, Chao Lu,* Xin Pan.* Four-armed host-defense peptidomimetics-augmented vanadium carbide MXene-based microneedle array for efficient photo-excited bacteria-killing. Chem. Eng. J. 2023, 456, 141121. Link

180. Rekha S. Patel, Ashley Lui, Charles Hudson, Lauren Moss, Robert Sparks, Shannon E. Hill, Yan Shi, Jianfeng Cai, Laura J. Blair, Paula Bickford, Niketa A. Patel.* Small molecule targeting long noncoding RNA GAS5 administered intranasally improves neuronal insulin signaling and decreases neuroinflammation in an aged mouse model. Sci. Rep. 2023, 13, 373. Link

179. Seid Yimer Abate,+ Ziqi Yang,+ Surabhi Jha, Guorong Ma, Zhongliang Ouyang, Haixin Zhang, Shafi Muhammad, Nihar Pradhan, Xiaodan Gu, Derek Patton, Kun Wang, Dawen Li, Jianfeng Cai,* Qilin Dai.* Room Temperature Slot-Die Coated Perovskite Layer Modified with sulfonyl-γ-AApeptide for High Performance Perovskite Solar Devices. Chem. Eng. J. 2023, 457, 141199. Link

178. Li Zhou,+ In Ho Jeong,+ Songyi Xue, Menglin Xue, Lei Wang, Sihao Li, Ruochuan Liu, Geon Ho Jeong, Xiaoyu Wang, Jianfeng Cai,* Jun Yin,* Bo Huang.* Inhibition of the ubiquitin transfer cascade by peptidomimetic foldamer mimicking E2 N-terminal-helix. J. Med. Chem. 2023, 66, 1, 491–502. Link


177. Xueying Ge, Fangchao Jiang, Minghui Wang, Meng Chen, Yiming Li, Joshua Phipps, Jianfeng Cai, Jin Xie, Jane Ong, Viktor Dubovoy, James G. Masters, Long Pan,* Shengqian Ma.* Naringin@Metal-Organic Framework as a Multifunctional Bio-platform. ACS Applied Mater. Interface. 2023, 15, 1, 677–683. Link

176. Pengcheng Li, Xiaohuan Chen, Cui Guo, Huijing Zou, Ziyi Chen, Bingjie Liu, Wenjie Liang,* Jianfeng Cai,* Hai Xu.* A Logic Fluorescent Chemosensor Based on Eu3+ Functionalized Cd-MOFs for Sensing Fe3+ and Cu2+ Synchronously. Eur. J. Inorg. Chem. 2023, 26, e202200576. Link

175. Xiaomin Guo, Tiantian Yan, Jing Rao, Yingying An, Xin Yue, Xiaokang Miao, Rui Wang, Wangsheng Sun,* Jianfeng Cai,* and Junqiu Xie.* Novel Feleucin-K3-derived peptides modified with sulfono-γ-AA building blocks targeting Pseudomonas aeruginosa and MRSA infections. J. Med. Chem. 2023, 66, 2, 1254-1272. Link


174. Yan Shi,+ Candy Lee,+ Peng Sang, Zaid Amso, David Huang, Weixia Zhong, Meng Gu, Lulu Wei, Vân T. B. Nguyen-Tran, Jingyao Zhang, Weijun Shen,* Jianfeng Cai.* α/Sulfono-γ-AA peptide hybrids agonist of GLP-1R with prolonged action both in vitro and in vivo. Acta Pharmaceutica Sinica B, 2023, 1648-1659. Link


2022173. Yujia Bian, Diego Alem, Francisca Beato, Tara L. Hogenson, Xinrui Yang, Kun Jiang, Jianfeng Cai, Wen Wee Ma, Martin Fernandez-Zapico, Aik Choon Tan, Nicholas J. Lawrence, Jason B. Fleming, Yu Yuan*, Hao Xie.* Development of SOS1 inhibitor-based degraders to target KRAS-mutant colorectal cancer. J. Med. Chem. 2022, 65, 24, 16432–16450. Link

172. Songyi Xue,+ Xinling Wang,+ Lei Wang, Wei Xu, Shuai Xia, Lujia Sun, Shaohui Wang, Ning Shen, Ziqi Yang, Bo Huang, Sihao Li, Chuanhai Cao, Laurent Calcul, Xingmin Sun, Lu Lu,* Jianfeng Cai,* and Shibo Jiang.* A novel cyclic γ-AApeptide-based long-acting pan-coronavirus fusion inhibitor with potential oral bioavailability by targeting two sites in spike protein. Cell. Dis. 2022, 8, 88. Link


171. Jie Zhong, Yuegui Guo, Shaoyong Lu, Kun Song, Ying Wang, Li Feng, Zhen Zheng, Qiufen Zhang, Jiacheng Wei, Peng Sang, Yan Shi, Jianfeng Cai, Guoqiang Chen, Chen-Ying Liu,* Xiuyan Yang,* and Jian Zhang.* Rational design of a sensitivity-enhanced tracer for discovering efficient APC-Asef inhibitors .Nat. Commun. 2022, 13(1):4961. Link

170. Songyi Xue,+ Lei Wang,+ Jianfeng Cai.* Sulfono-γ-AApeptides as protein helical domain mimetics to manipulate the angiogenesis.ChemBioChem 2022, 23, e202200298. Link

169. Xing Zhang,+ Minghui Wang,+ Xiaodi Zhu, Yan Peng, Tiwei Fu, Chang-Hua Hu, Jianfeng Cai,* Guojian Liao.* Development of lipo-γ-AA peptides as potent antifungal agents.J. Med. Chem. 2022, 65, 11, 8029–8039. Link


168. Feng Li,+ Liming Lin,+ Jiaying Chi, Hui Wang, Minqun Du, Disang Feng, Liqing Wang, Rui Luo, Hangping Chen, Guilan Quan, Jianfeng Cai, Xin Pan, Chuanbin Wu, Chao Lu.* Guanidinium-Rich Lipopeptide Functionalized Bacteria-Absorbing Sponge as an Effective Trap-and-Kill System for the Elimination of Focal Bacterial Infection.Acta Biomaterialia 2022, 148, 106-118. Link

167. Peng Sang, Yan Shi, Lulu Wei, and Jianfeng Cai.* Helical Sulfono-γ-AApeptides with Predictable Functions in Protein Recognition. RSC Chem. Biol. 2022, 3, 805. Link


166. Yanhong Wang, Yuzhu Hong, Jiyu Yan, Breanna Brown, Xiaoyang Lin, Xiaolin Zhang, Ning Shen, Minghua Li, Jianfeng Cai, Marcia Gordon, David Morgan, Qingyu Zhou,* and Chuanhai Cao.* Low-Dose Delta-9-Tetrahydrocannabinol as Beneficial Treatment for Aged APP/PS1 Mice. Int. J. Mol. Sci. 2022. 23, 5, 2757. Link

165. Wei Jiang,+ Lulu Wei,+ Bing Chen, Xingyu Luo, Peipei Xu, Jianfeng Cai, and Yong Hu.* Platinum Prodrug Nanoparticles Inhibiting Tumor Recurrence and Metastasis by Concurrent Chemoradiotherapy. J. Nano. Biotechnol. 2022. 20:129. Link

164. Jintao Fu,Ting Liu, Xiaoqian Feng, Yixian Zhou, Minglong Chen, Wenhao Wang, Yiting Zhao, Chao Lu, Guilan Quan, Jianfeng Cai, Xin Pan*, Chuanbin Wu. Perfect Pair: Stabilized Black Phosphorous Nanosheets Engineering with Antimicrobial Peptides for Robust Multi-Drug Resistant Bacteria Eradication. Adv Healthc Mater. 2022. e2101846. Link

163. Peng Teng* and Jianfeng Cai.* Using Proteomimetics to Switch Angiogenic Signaling. Acta Pharmaceutica Sinica B 2022. 1534-1535. Link

162. Bo Huang,+ Li Zhou,+ Ruochuan Liu,+ Lei Wang, Songyi Xue, Yan Shi, Geon Ho Jeong, In Ho Jeong, Sihao Li, Jun Yin,* Jianfeng Cai.* Activation of E6AP/UBE3A-Mediated Protein Ubiquitination and Degradation Pathways by a Cyclic Gamma-AApeptide. J. Med. Chem. 2022, 65, 2497-2506. Link


161. Sami Abdulkadir,+ Chunpu Li,+ Wei Jiang,+ Xue Zhao, Peng Sang, Lulu Wei, Yong Hu,* Qi Li,* and Jianfeng Cai.* Modulating Angiogenesis by Proteomimetics of Vascular Endothelial Growth Factor. J. Am. Chem. Soc., 2022, 144, 1, 270–281. Link


2021160. Lulu Wei and Jianfeng Cai.* Novel Peptides and Peptidomimetics in Drug Discovery. Acta Pharmaceutica Sinica B, 2021, 2606-2608. Link

159. Maochao Zheng, Huanchang Lina, Wancong Zhang, Shijie Tang,* Daojun Liu,* and Jianfeng Cai.* Poly(L-ornithine)-grafted zinc phthalocyanines as dual-functional antimicrobial agents with intrinsic membrane damage and photothermal ablation capacity. ACS Infect. Dis. 2021, 7, 10, 2917–2929. Link

158. Peng Sang,+ Hongxiang Zeng,+ Candy Lee,+ Yan Shi, Minghui Wang, Cong Pan, Lulu Wei, Chenglong Huang, Mingjun Wu, Weijun Shen,* Xi Li,* and Jianfeng Cai.* α/sulfono-γ-AApeptide Hybrid Analogues of Glucagon with Enhanced Stability and Prolonged in vivo Activity. J. Med. Chem. 2021, 64, 18, 13893–13901. Link


157. Mengmeng Zheng,+ Chunpu Li,+ Mi Zhou,+ Ru Jia, Gang Cai, Fengyu She, Lulu Wei, Shaohui Wang, Jie Yu, Dingyan Wang, Laurent Calcul, Xingmin Sun, Xiaomin Luo, Feng Cheng, Qi Li,* Yan Wang,* and Jianfeng Cai.* Discovery of Cyclic Peptidomimetic Ligands Targeting the Extracellular Domain of EGFR. J. Med. Chem. 2021, 64, 15, 11219-11228. Link


156. Wei Jiang, Xingyu Luo, Lulu Wei, Shanmei Yuan, Jianfeng Cai,* Xiqun Jiang,* and Yong Hu.* The Sustainability of Energy Conversion Inhibition for Tumor Ferroptosis Therapy and Chemotherapy. Small, 2021, 17, 38, 2102695. Link

155. Mengmeng Zheng,+ Chunpu Li,+ Mi Zhou,+ Ru Jia, Fengyu She, Lulu Wei, Feng Cheng, Qi Li, * Jianfeng Cai* and Yan Wang.* Peptidomimetic-based antibody surrogate for HER2. Acta Pharmaceutica Sinica B, 2021, 2645-2654. Link


154. Yingru Zhang,+ Chunpu Li,+ Ru Jia,+ Ruixuan Gao, Yiyang Zhao, Qing Ji, Jianfeng Cai,* Qi Li,* and Yan Wang.* PEG-poly(amino acid)s/EpCAM aptamer multifunctional nanoparticles arrest the growth and metastasis of colorectal cancer. Biomater. Sci. 2021, 9, 3705-3717.Link

153. Song Qing, Han Zhifen, Xinnan Wu, Yan Wang, Lihong Zhou, Liu Yang, Ningning Liu, Hua Sui, Jianfeng Cai, Qing Ji,* Li Qi.* β-arrestin1 promotes colorectal cancer metastasis through GSK-3β/β-catenin signaling-mediated epithelial-to-mesenchymal transition. Frontiers Cell Develop. Biol. 2021, 9, 650067. Link

152. Yan Shi, Peng Sang and Jianfeng Cai.*. Discovery of α‑Helix-Mimicking Sulfono-γ-AApeptides as p53−MDM2 inhibitors. Future. Med. Chem. 2021, 12, 1021-1023. Link

151. Minghui Wang,+ Xiaoqian Feng,+ Ruixuan Gao, Peng Sang, Xin Pan, Lulu Wei, Chao Lu,* Chuanbin Wu,* Jianfeng Cai.* Modular Design of Membrane Active Antibiotics: From Macromolecular Antimicrobials to Small Scorpion-like Peptidomimetics. J. Med. Chem. 2021, 64, 14, 9894-9905. Link


150. Peng Teng,*,+ Mengmeng Zheng,+ Darrell Cole Cerrato, Yan Shi, Mi Zhou, Songyi Xue, Wei Jiang, Lukasz Wojtas, Li-June Ming, Yong Hu,* Jianfeng Cai.* The Folding Propensity of α/Sulfono-γ-AA Peptidic Foldamers with Both Left- and Right-Handedness. Commun. Chem. 2021, 58, 4. Link


149. Lulu Wei,+ Ruixuan Gao,+ Minghui Wang,+ Yafeng Wang, Yan Shi, Meng Gu and Jianfeng Cai.* Dimeric Lipo-α/sulfono-γ-AA Hybrid Peptides as Broad-Spectrum Antibiotic Agents. Biomater. Sci. 2021, 9, 3410–3424. Link


148. Yin Shi, Xiaoqian Feng, Jing Wang, Limin Lin, Biyuan Wu, Guilin Zhou, Feiyuan Yu, Qian Xu, Daojun Liu, Guilan Quan, Chao Lu,* Xin Pan,* Jianfeng Cai,* Chuanbin Wu.* Virus-Inspired Surface-Nanoengineered Antimicrobial Liposome: A potential System to Simultaneously Achieve High Activity and Selectivity. Bioactive Mat. 2021, 6, 3207-3217. Link


147. Maochao Zheng, Miao Pan, Wancong Zhang, Huanchang Lin,Shenlang Wu, Chao Lu,* Shijie Tang,* Daojun Liu,* Jianfeng Cai.* Poly(α-L-lysine)-based nanomaterials for versatile biomedical applications: Current advances and perspectives. Bioactive Mat. 2021, 6, 1878-1909. Link


2020146. Jianfeng Cai* and Ruihui Liu.* Introduction to Antibacterial Biomaterials. Biomater. Sci. 2020, 8, 6812-6813. Link

145. Qing Song, Liu Yang, Zhifen Han, Xinnan Wu, Ruixiao Li, Lihong Zhou, Ningning Liu, Hua Sui, Jianfeng Cai, Yan Wang, Qing Ji,* and Qi Li.* Tanshinone IIA Inhibits Epithelial-to-Mesenchymal Transition Through Hindering β-Arrestin1 Mediated β-Catenin Signaling Pathway in Colorectal Cancer. Front. Pharmacol. 2020, 11, 586616. Link

144. Yan Shi,+ Peng Sang,+ Junhao Lu,+ Pirada Higbee,+ Lihong Chen, Leixiang Yang, Timothy Odom, Gary Daughdrill,* Jiandong Chen,* and Jianfeng Cai.* Rational Design of Right-Handed Heterogeneous Peptidomimetics as Inhibitors of Protein−Protein Interactions. J. Med. Chem. 2020, 63, 21, 13187–13196. Link


143. Minghui Wang, Ruixuan Gao, Mengmeng Zheng, Peng Sang, Chunpu Li, En Zhang, Qi Li, and Jianfeng Cai.* Development of Bis-Cyclic Imidazolidine-4-one Derivatives as Potent Antibacterial Agents. J. Med. Chem. 2020, 63, 24, 15591-15602. Link Cover


142. Peng Sang,+ Yan Shi,+ Bo Huang, Songyi Xue, Timothy Odom, and Jianfeng Cai.* Sulfono-γ-AApeptides as helical mimetics: Crystal structures and applications. Acc. Chem. Res. 2020, 53, 10, 2425–2442. Link


141. Runzhe Song, Yue Wang, Minghui Wang, Ruixuan Gao, Teng Yang, Song Yang, Cai-Guang Yang, Yongsheng Jin, Siyuan Zou, Jianfeng Cai,* Renhua Fan,* Qiuqin He.* Design and synthesis of novel desfluoroquinolone-aminopyrimidine hybrids as potent anti-MRSA agents with low hERG activity. Bioorg. Chem. 2020, 104176. Link

140. Miao Pan,+ Chao Lu, Maochao Zheng, Wen Zhou, Fuling Song, Weidong Chen, Fen Yao, Daojun Liu,* and Jianfeng Cai.* Unnatural Amino Acid-Based Star-Shaped Poly(L-ornithine)s as Emerging Long-Term and Biofilm-Disrupting Antimicrobial Peptides to Treat Pseudomonas aeruginosa Infected Burn Wounds. Adv. Healthcare. Mat., 2020, 9, 19, 2000647. Link


139. Ge Song, Haiqiang Yang, Ning Shen, Phillip Pham, Breanna Brown, Xiaoyang Lin,Yuzhu Hong, Paul Sinu, Jianfeng Cai, Xiaopeng Li, Michael Leon, Marcia Gordon, David Morgan, Sai Zhang, and Chuanhai Cao.* An Immunomodulatory Therapeutic Vaccine Targeting Oligomeric Amyloid Beta. J. Alz. Dis., 2020, 77, 4, 1639-1653. Link

138. Peng Sang,+ Yan Shi,+ Pirada Higbee,+ Minghui Wang, Sami Abdulkadir, Junhao Lu, Gary W. Daughdrill,* Jiandong Chen,* and Jianfeng Cai.* Rational Design and Synthesis of Right-Handed D-Sulfono-γ-AApeptide Helical Foldamers as Potent Inhibitors of Protein-Protein Interactions. J. Org. Chem. 2020, 85, 10552-10560. Link


137. Chengming Fu, Tian Chen, Tile Xiao, Yuecai Song, Timothy Odom, Wenjie Liang,* Jianfeng Cai,* Hai Xu.* Formaldehyde Gas Adsorption in High‐Capacity Silver‐Nanoparticle‐Loaded ZIF‐8 and UiO‐66 Frameworks. ChemistrySelect, 2020, 5987-5992. Link

136. Hao Liu, Shijie Yi, Yunfeng Wu, Han Wu, Jinrong Zhou, Wenjie Liang,* Jianfeng Cai,* and Hai Xu.* An efficient Co-N/C electrocatalyst for oxygen reduction facilely prepared by tuning cobalt species content. Int. J. Hydro. Energy 2020, 16105-16113. Link

135. Minghui Wang, Ruixuan Gao, Peng Sang, Tomothy Odom, Mengmeng Zheng, Yan Shi, Hai Xu, Chuanhai Cao and Jianfeng Cai.* Dimeric γ-AApeptides with Potent and Selective Antibacterial Activity. Front. Chem. 2020, 8, 441. Link

134. Jing Wang,+ Chao Lu,+ Yin Shi, Xiaoqian Feng, Biyuan Wu, Guilin Zhou, Guilan Quan, Xin Pan,* Jianfeng Cai,* and Chuanbin Wu.* Structural Superiority of Guanidinium-Rich Four-Armed Copolypeptides: Role of Multiple Peptide-Membrane Interactions in Enhancing Bacterial Membrane Perturbation and Permeability. ACS. Appl. Mater. Inter. 2020, 12, 16, 18363-18374. Link


133. Yan Shi,+ Peng Sang,+ Guangqiang Yin, Ruixuan Gao Xiao Liang, Robert Brzozowski, Prahathees Eswara, Timothy Odom, Youxuan Zheng,* Xiaopeng Li,* and Jianfeng Cai.* Aggregation-Induced Emissive and Circularly Polarized Homogeneous Sulfono-γ-AApeptide Foldamers. Adv. Opt. Mater. 2020, 8, 1902122. Link


132. Peng Sang,+ Zhihong Zhou,+ Yan Shi, Candy Lee, Zaid Amso, David Huang, Timothy Odom, Vân T.B. Nguyen-Tran, Weijun Shen,* and Jianfeng Cai.* The Activity of Sulfono-γ-AApeptide Helical Foldamers That Mimic GLP-1. Sci. Adv. 2020, 6, 20, eaaz4988. Link


131. Minghui Wang, Timothy Odom, and Jianfeng Cai.* Challenges in the development of next-generation antibiotics: Opportunities of small molecules mimicking mode of action of host-defense peptides. Exp. Opin. Ther. Pat. 2020, 303-305, Link

130. De-Yun Cui, Hong-Tao Kong, Yi Yang, Jianfeng Cai, Bo-Yuan Shen, Da-chao Yan, Xiu-Juan Zhang, Ying-Long Qu, Meng-Meng Bai, En Zhang.* Asymmetric synthesis of linezolid thiazolidine-2-thione derivatives via CS2 mediated decarboxylation cyclization. Tetrahedron lett. 2020, 151847, Link.

129. Qing Ji, Lihong Zhou, Hua Sui, Liu Yang, Xinnan Wu, Qing Song, Ru Jia, Ruixiao Li, Jian Sun, Ziyuan Wang, Ningning Liu, Yuanyuan Feng, Xiaoting Sun, Gang Cai, Yu Feng, Jianfeng Cai, Yihai Cao, Guoxiang Cai, yan wang, and Qi Li.* Primary tumors release ITGBL1-rich extracellular vesicles to promote distal metastatic tumor growth through fibroblast-niche formation. Nat. Commun. 2020, 11, 1211. Link

128. Peng Sang,+ Yan Shi,+ Junhao Lu,+ Lihong Chen, Leixiang Yang, Wade Borcherds, Sami Abdulkadir, Qi Li,* Gary Daughdrill,* Jiandong Chen,* and Jianfeng Cai.* α-Helix-Mimicking Sulfono-γ-AApeptide Inhibitors for p53-MDM2/MDMX Protein–Protein Interactions. J. Med. Chem. 2020, 63, 3, 975-986. Link Cover


127. Mi Zhou,+ Mengmeng Zheng,+ and Jianfeng Cai.* Small molecules with membrane-active antibacterial activity. ACS. Appl. Mater. Inter. 2020, 12, 19, 21292-21299 Link


126. Olapeju Bolarinwa, Chunpu Li, Nawal Khadka, Qi Li, Yan Wang, Jianjun Pan,* and Jianfeng Cai.* γ-AApeptides–based Small Molecule Ligands That Disaggregate Human Islet Amyloid Polypeptide. Sci. Rep., 2020, 10, 95. Link

125. Sylvia Singh, Minghui Wang, Ruixuan Gao, Peng Teng, Timothy Odom, En Zhang, Hai Xu, and Jianfeng Cai.* Lipidated α/Sulfono-α-AA heterogeneous peptides as antimicrobial agents for MRSA. Bioorg. Med. Chem., 2020, 28, 115241. Link


124. Lulu Wei, Minghui Wang, Ruixuan Gao, Rojin Fatirkhorani and Jianfeng Cai.* Antibacterial activity of lipo-α/sulfono-γ-AA hybrid peptides. Eur. J. Med. Chem., 2020, 186, 11901. Link


2019123. Ma Su, Yan Shi, Minghui Wang, Ruixuan Gao, Jianfeng Wu, Hai Xu, Chuanwu Xi,* and Jianfeng Cai.* The Activity of Small Urea‐γ‐AApeptides Toward Gram‐Positive Bacteria. ChemMedChem,, 2019, 14, 1963-1967. Link


122. Ma Su, Minghui Wang, Yuzhu Hong, Alekhya Nimmagadda, Ning Shen, Yan Shi, Ruixuan Gao, En Zhang, Chuanhai Cao,* and Jianfeng Cai.* Polymyxin Derivatives as Broad-Spectrum Antibiotic Agents. Chem. Commun., 2019, 55, 13104-13107. Link


121. Wei Jiang, Chao Zhang, Arsalan Ahmed, Yunlei Zhao, Yu Deng, Yin Ding,* Jianfeng Cai,* and Yong Hu.* H2O2-Sensitive Upconversion Nanocluster Bomb for Tri-Mode Imaging-Guided Photodynamic Therapy in Deep Tumor Tissue. Adv. Healthcare Mat., 2019, 1900972. Link

120. Chao Lu, Guilan Quan, Ma Su, Alekhya Nimmagadda, Weidong Chen, Miao Pan, Peng Teng, Feiyuan Yu, Xi Liu, Ling Jiang, Wenyi Du, Wei Hu, Fen Yao, Xin Pan, Chuanbin Wu,* Daojun Liu,* and Jianfeng Cai.* Molecular Architecture and Charging Effects Enhance the in Vitro and in Vivo Performance of Multi-Arm Antimicrobial Agents Based on Star-Shaped Poly(L-lysine). Advanced Therapeutics, 2019, 1900147. Link Cover
>


119. Heng Wang,+ Chung-Hao Liu,+ Kun Wang, Minghui Wang, Hao Yu, Sneha Kandapal, Robert Brzozowski, Bingqian Xu, Ming Wang, Shuai Lu, Xin-Qi Hao, Prahathees Eswara, Mu-Ping Nieh,* Jianfeng Cai,* and Xiaopeng Li.* Assembling Pentatopic Terpyridine Ligand with Three Types of Coordination Moieties into Giant Supramolecular Hexagonal Prism: Synthesis, Self-Assembly, Characterization, and Antimicrobial Study. J. Am. Chem. Soc., 2019, 16108-16116. Link


118. Yong Liang, Xiang Wang, Siqi Zhao, Piao He, Ting Luo, Jinzhi Jiang, Wenjie Liang,* Jianfeng Cai,* and Hai Xu.* A New Photoresponsive Bis (Crown Ether) for Extraction of Metal Ions. ChemistrySelect, 2019, 4, 10316-10319. Link

117. Yan Shi,+ Guangqiang Yin,+ Zhiping Yan, Peng Sang, Minghui Wang, Robert Brzozowski, Prahathees Eswara, Lukasz Wojtas, Youxuan Zheng,* Xiaopeng Li,* and Jianfeng Cai.* Helical Sulfono-γ-AApeptides with Aggregation-Induced Emission and Circularly Polarized Luminescence. J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 12697-12706. Link


116. Wenchao Chu, Yi Yang, Jianfeng Cai, Hongtao Kong, Mengmeng Bai, Xiangjing Fu, Shangshang Qin, En Zhang.* Synthesis and Bioactivities of New Membrane-active Agents with Aromatic Linker: High Selectivity and Broad-Spectrum Antibacterial Activity. ACS. Infect. Dis., 2019, 13, 5, 1535-1545. Link

115. Yan Shi, Niketa A. Patel and Jianfeng Cai.* Discovery of a Macrocyclic γ AApeptide binding to lncRNA GAS5 and its therapeutic implication in Type 2 Diabetes. Future. Med. Chem., 2019, 11, 2233-2235. Link

114. Chunpu Li,+ Gang Cai,+ Daqian Song,+ Ruixuan Gao, Peng Teng, LiHong Zhou, Qing Ji, Hua Sui, Jianfeng Cai,* Qi Li,* and Yan Wang.* Development of EGFR-targeted Evodiamine-loaded poly(amino acid)s nanoparticles for the treatment of colorectal cancer. Biomat. Sci., 2019, 2019,7, 3627-3639. Link


113. Simon S. Terzyan, Tao Shen, Xuan Liu, Qingling Huang, Peng Teng, Mi Zhou, Frank Hilberg, Jianfeng Cai, Blaine H.M. Mooers, and Jie Wu.* Structural basis of resistance of mutant RET protein tyrosine kinase to its inhibitors nintedanib and vandetanib. J. Biol. Chem., 2019, 294, 27, 10428-10437.Link.

112. Ning Shen, Ge Song, Haiqiang Yang, Xiaoyang Lin, Breanna Brown, Yuzhu Hong, Jianfeng Cai, Chuanhai Cao.* Identifying the pathological domain of alpha- synuclein as a therapeutic for Parkinson’s disease. Int. J. Mol. Sci., 2019, 20, 2338. Link

111. Peng Sang,+ Min Zhang,+ Yan Shi,+ Chunpu Li, Sami Abdulkadir, Qi Li,* Haitao Ji,* and Jianfeng Cai.* Inhibition of β−Catenin/ B-Cell Lymphoma 9 Protein−Protein Interaction Using α-Helix-Mimicking Sulfono-γ-AApeptide Inhibitors. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 2019, 116, 10757-10762. Link. Access the recommendation on F1000Prime


110. Peng Teng, Geoffrey M. Gray, Mengmeng Zheng, Sylvia Singh, Xiaopeng Li, Lukasz Wojtas, Arjan van der Vaart, and Jianfeng Cai.* Orthogonal Halogen Bonding Driven 3D Supramolecular Assembly of Right-Handed Synthetic Helical Peptides. Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 7778-7782. Link


109. Qing Yin, Tao Han, Bin Fang, Guolin Zhang, Chao Zhang, Evan R. Roberts, Victoria Izumi, Mengmeng Zheng, Shulong Jiang, Xiu Yin, Minjung Kim, Jianfeng Cai, Eric B. Haura, John M. Koomen, Keiran S. M. Smalley and Lixin Wan.* K27-linked Ubiquitination of BRAF by ITCH Engages Cytokine Response to Maintain MEK-ERK Signaling. Nat. Commun., 2019, 10, 1870. Link

108. Chu Wenchao,+ Yi Yang,+ Shangshang Qin,+ Jianfeng Cai, Mengmeng Bai, Kong Hongtao and En Zhang.* Low-toxicity Amphiphilic Molecules linked by an Aromatic Nucleus Show Broad-spectrum Antibacterial Activity and Low Drug Resistance. Chem. Commun., 2019, 55, 4307-4310. Link

107. Hao Yan,+ Mi Zhou,+ Umesh Bhattarai, Yabin Song, Mengmeng Zheng, Jianfeng Cai,* Fu-Sen Liang.* Cyclic peptidomimetics as inhibitors for miR-155 biogenesis. Mol. Pharm., 2019, 16, 914-920. Link


106. Zhong Peng, Shaohui Wang, Mussie Gide, Duolong Zhu, Chunhui Li, Jianfeng Cai, Xingmin Sun.* A novel bacteriophage lysin-human defensin fusion protein is effective in treatment of Clostridioides difficile infection in mice. Frontiers in Microbiology, 2019, 9, 3234. Link

105. Ting Luo, Hao Liu, Yong Liang, Jun Tang, Jinrong Zhou, Wenjie Liang,* Jianfeng Cai,* and Hai Xu.* A Comparison of Drug Delivery Systems of Zr‐Based MOFs and Halloysite Nanotubes: Evaluation of β‐Estradiol Encapsulation. ChemistrySelect, 2019, 4, 8925-8929. Link

104. Yan Shi,+ Sajan Parag,+ Rekha Patel, Ashley Lui, Michel Murr, Jianfeng Cai*, and Niketa A. Patel*. Stabilization of lncRNA GAS5 by a small molecule and its implications in diabetic adipocytes, Cell. Chem. Biol., 2019, 26, 319-330. Link Comments


103. Alekhya Nimmagadda, Yan Shi and Jianfeng Cai.* γ-AApeptides as a new strategy for therapeutic development. Curr. Med. Chem., 2019, 26, 1-16. Link

2018102. Mussie Gide, Alekhya Nimmagadda, Ma Su, Minghui Wang, Peng Teng, Chunpu Li, Ruixuan Gao, Hai Xu, Qi Li,* Jianfeng Cai*. Nano-Sized Lipidated Dendrimers as Potent and Broad Spectrum Antibacterial Agents, Macromol. Rapid Commun., 2018, 1800622, Link


101. Olapeju Bolarinwa, Meng Zhang, Erin Mulry, Min Lu* and Jianfeng Cai.* Sulfono-γ-AA modified peptides that inhibit HIV-1 fusion, Org. Biomol. Chem., 2018, 16, 7878-7882, Link


100. Fengyu She,+ Peng Teng,+ Alfredo Peguero-Tejada, Minghui Wang, Ning Ma, Timothy Odom, Mi Zhou, Erald Gjonaj, Lukasz Wojtas, Arjan van der Vaart, and Jianfeng Cai.* De novo Left-Handed Synthetic Peptidomimetic Foldamers, Angew. Chem. Int. Ed., 2018 , 9916-9920. Link


99. Jisong Hua, Peng Teng, Yingying Zou, Chao Zhang, Xujie Shen, Jianfeng Cai,* and Yong Hu.* Small Antimicrobial Agents encapsulated in poly(epsilon-caprolactone)-poly(ethylene glycol) nanoparticles for treatment of S. aureus -infected wounds, J. Nanopar. Res., 2018, 20, 1-14, Link


98. Olapeju Bolarinwa and Jianfeng Cai.* Developments with investigating descriptors for antimicrobial AApeptides and their derivatives., Exp. Opin. Drug. Discov., 2018 , 727-739. Link

97.Yong Liang, Jun Tang, Xiang Wang, Siqi Zhao, Ting Luo, Cijun Shuai,* Jinzhi Jiang, Jianfeng Cai,* and Hai Xu.* Using bispyrene fluorescence probe for determining the multiple states of organogel. Chemistryselect, 2018, 5361-5363. Link

96. Sylvia Singh, Alekhya Nimmagadda, Ma Su, Minghui Wang, Peng Teng, and Jianfeng Cai.* Lipidated α/α-AA heterogeneous peptides as antimicrobial agents, Eur. J. Med. Chem., 2018 , 398-405. Link

95. Peng Teng,+ Chunhui Li,+ Zhong Peng,+ Anne Marie Vanderschouw, Alekhya Nimmagadda, Ma Su, Yaqiong Li, Xingmin Sun,* and Jianfeng Cai.* Facilely Accessible Quinoline Derivatives as Potent Antibacterial Agents, Bioorg. Med. Chem., 2018 , 3573-3579. Link94. Chunhui Li,+ Peng Teng,+ Zhong Peng,+ Peng Sang, Xingmin Sun,* and Jianfeng Cai.* Bis-Cyclic-Guanidine as a Novel Class of Compounds Potent Against Clostridium Difficile, ChemMedChem, 2018 , 1414-1420. Link93. Heng Wang,+ Xiaomin Qian,+ Kun Wang, Ma Su, Wei-Wei Haoyang, Xin Jiang, Robert Brzozowski, Ming Wang, Xiang Gao, Yiming Li, Bingqian Xu, Prahathees Eswara, Xin-Qi Hao, Weitao Gong,* Jun-Li Hou,* Jianfeng Cai,* Xiaopeng Li,* Supramolecular Kandinsky circles with high antibacterial activity. Nat. Commun., 2018 , 9, 1815. Link92. Peng Teng,+ Zheng Niu,+ Fengyu She, Mi Zhou, Peng Sang, Geoffrey M. Gray, Gaurav Verma, Lukasz Wojtas, Arjan van der Vaart, Shengqian Ma,* and Jianfeng Cai.* Hydrogen-Bonding-Driven 3D Supramolecular Assembly of Peptidomimetic Zipper, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 17, 5661-5665. Link Cover


91. Youhong Niu,* Minghui Wang, Yafei Cao, Alekhya Nimmagadda, Jianxing Hu, Yanfen Wu, Jianfeng Cai,* and Xin-Shan Ye.* Rational Design of Dimeric Lysine N-Alkylamides as Potent and Broad-Spectrum Antibacterial Agents, J. Med. Chem., 2018, 61, 7, 2865-2874, Link90. Xiaojun Sun, Yuan Ren, Steven Gunawan, Peng Teng, Zhengming Chen, Harshani Lawrence, Jianfeng Cai, Nicholas Lawrence, and Jie Wu.* Selective inhibition of leukemia-associated SHP2E69K mutant by the allosteric SHP2 inhibitor SHP099, Leukemia, 2018, 32, 1246-1248, Link

2017

89. Yan Shi,+ Sridevi Challa,+ Peng Sang, Fengyu She, Chunpu Li, Geoffrey M. Gray, Alekhya Nimmagadda, Peng Teng, Timothy Odom, Yan Wang, Arjan van der Vaart, Qi Li,* and Jianfeng Cai.* One-Bead-Two-Compound Thioether Bridged Macrocyclic γ-AApeptide Screening Library against EphA2, J. Med. Chem., 2017, 60, 9290-9298. Link88. Peng Teng,+ Alekhya Nimmagadda,+ Ma Su, Yuzhu Hong, Ning Shen, Chunpu Li, Ling-Yu Tsai, Jessica Cao, Qi Li,* and Jianfeng Cai.* Novel Bis-Cyclic Guanidines as Potent Membrane-Active Antibacterial Agents with Therapeutic Potential, Chem. Commun., 2017, 53, 11948-11951. Link


87. Chao Zhang,+ Xiao cheng,+ Mengkun Chen,+ Jie Sheng, Jing Ren, Zhongying Jiang,* Jianfeng Cai,* and Yong Hu.* Fluorescence guided photothermal/photodynamic ablation of tumours using pH-responsive chlorin e6-conjugated gold nanorods, Colloids Surfaces B: Biointerfaces, 2017, 160, 345-354. Link

86. Ma Su,+ Donglin Xia,+ Peng Teng,+ Alekhya Nimmagadda, Chao Zhang, Timothy Odom, Annie Cao, Yong Hu, and Jianfeng Cai.* Membrane-Active Hydantoin Derivatives as Antibiotic Agents, J. Med. Chem., 2017, 60, 8456-8465. Link


85. Hua Sui, Jihui Zhao, Lihong Zhou, Haotian Wen, Wanli Deng, Chunpu Li, Qing Ji, Xuan Liu, Yuanyuan Feng, Ni Chai, Qibo Zhang, Jianfeng Cai, Qi Li.* Tanshinone IIA inhibits β-catenin/VEGF-mediated angiogenesis by targeting TGF-β1 in normoxic and HIF-1αinhypoxicmicroenvironments in human colorectal cancer, Cancer Lett., 2017, 402, 86-97. Link

84. Zhe Zhang,+ Heng Wang,+ Xu Wang, Yiming Li, Bo Song, Olapeju Bolarinwa, R. Alexander Reese, Tong Zhang, Xu-Qing Wang, Jianfeng Cai, Bingqian Xu, Ming Wang,* Changlin Liu,* Hai-Bo Yang, and Xiaopeng Li.* Super Snowflakes: Step-Wise Self-Assembly and Dynamic Exchange of Rhombus Star-Shaped Supramolecules, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 8174-8185. Link

83. Peng Teng, Ning Ma, Darrell Cole Cerrato, Fengyu She, Timothy Odom, Xiang Wang, Li-June Ming, Arjan van der Vaart, Lukasz Wojtas, Hai Xu,* and Jianfeng Cai.* Right-Handed Helical Foldamers Consisting of de novo D-AApeptides, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 7363-7369. Link


82. Jianjun Pan,* Prasana K. Sahoo, Annalisa Dalzini, Zahra Hayati, Chinta M. Aryal, Peng Teng, Jianfeng Cai, Humberto Rodriguez Gutierrez, Likai Song.* Membrane Disruption Mechanism of a Prion Peptide (106-126) Investigated by Atomic Force Microscopy, Raman and Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy, J. Phys. Chem. B., 2017, Accepted. Link

81. Hai Xu,* Siqi Zhao, Xiang Xiong, Jinzhi Jiang, Wei Xu, Daoben Zhu, Yi Zhang, Wenjie Liang, Jianfeng Cai.* Atomic Force Microscope characterization of self-assembly behaviors of cyclo[8] pyrrole on solid substrates, Chem. Phys. Lett., 2017, 647, 151. Link

80. Nawal K Khadka; Peng Teng, Jianfeng Cai, and Jianjun Pan.* Modulation of Lipid Membrane Structural and Mechanical Properties by a Peptidomimetic Derived from Reduced Amide Scaffold. Biochim. Biophys. Acta., 2017, 1859, 734-744. Link

79. Olapeju Bolarinwa, Alekhya Nimmagadda, Ma Su, and Jianfeng Cai.* Structure and Function of AApeptides. Biochemistry, 2017, 56, 445-457. Link


78. Alekhya Nimmagadda,+ Xuan Liu,+ Peng Teng, Ma Su, Yaqiong Li, Qiao Qiao, Nawal K Khadka, Xiaoting Sun, Jianjun Pan, Hai Xu,* Qi Li,* and Jianfeng Cai.* Polycarbonates with Potent and Selective Antimicrobial Activity toward Gram-Positive Bacteria. Biomacromolecules, 2017, 18, 87-95. Link77. Peng Sang, Yan Shi, Peng Teng, Annie Cao, Hai Xu, Qi Li, and Jianfeng Cai.* Antimicrobial AApeptides. Curr. Top. Med. Chem., 2017, 17, 1266-1279. Link

2016

76. Peng Teng,+ Da Huo,+ Alekhya Nimmagadda,+ Jianfeng Wu, Fengyu She, Ma Su, Xiaoyang Lin, Jiyu Yan, Annie Cao, Chuanwu Xi,* Yong Hu,* and Jianfeng Cai.* Small antimicrobial agents based on acylated reduced amide scaffold. J. Med. Chem., 2016, 59, 7877–7887. Link75. Chian Sing Ho; Nawal Khadka, Fengyu She; Jianfeng Cai, and Jianjun Pan.* Influenza M2 Transmembrane Domain Senses Membrane Heterogeneity and Enhances Membrane Curvature. Langmuir, 2016, 32, 6730-6738. Link

74. Fengyu She, Olapeju Oyesiku, Peiguang Zhou, Shiming Zhuang, David W. Koenig, and Jianfeng Cai.* The development of Antimicrobial γ-AApeptides. Future Med. Chem., 2016, 8, 1101. Link

73. Fengyu She, Alekhya Nimmagadda, Peng Teng, Ma Su, Xiaobing Zuo, and Jianfeng Cai.* Helical 1:1 α/sulfono-γ-AA heterogeneous peptides with antibacterial activity. Biomacromolecules, 2016, 17, 1854–1859. Link


72. Pavanjeet Kaur, Yaqiong Li, Jianfeng Cai,* and Likai Song.* Selective Membrane Disruption Mechanism of an Antibacterial γ-AApeptide Defined by EPR Spectroscopy. Biophys. J., 2016, 110, 1789-1799. Link

71. Peng Teng, Yan Shi, Peng Sang, and Jianfeng Cai.* γ-AApeptides as a new class of peptidomimetics. Chem. Eur. J., 2016, 22,2-11. Link


70. Yan Shi, Peng Teng, Peng Sang, Fengyu She, Lulu Wei, and Jianfeng Cai.* γ-AApeptides: design, structure, and applications. Acc. Chem. Res., 2016, 49, 428–441. Link69. Hai Xu,* Siqi Zhao, Yang Ren, Wei Xu, Daoben Zhu, Jinzhi Jiang and Jianfeng Cai.* Primary Investigation of optical limiting performance of Cyclo [8] pyrrole with wide optical limiting window. RSC Advances, 2016, 6, 21067-21071. Link

68. Chian Sing Ho, Nawal K Khakda, Fengyu She, Jianfeng Cai, Jianjun Pan.* Polyglutamine Aggregates Impair Lipid Membrane Integrity and Enhance Lipid Membrane Rigidity. Biochim. Biophys. Acta., 2016, 1858, 661-670. Link

67. Yan Wang,+ Frankie Costanza,+ Alekhya Nimmagadda,+ Daqian Song, Jianfeng Cai,* and Qi Li.* PEG-poly (amino acid)s/MicroRNA complex nanoparticles effectively arrest the growth and metastasis of colorectal cancer. J. Biomed. Nanotechnol., 2016, 12, 1510-1519. Link

66. Xiaoyang Lin, Ge Bai, Kyle Sutherland, Frankie Costanza, Kurt Breitenkamp, Kevin Sill, Jianfeng Cai,* and Chuanhai Cao.* Polymer-Encapsulated Aβ Peptide Fragments as an Oligomeric-Specific Vaccine for Alzheimer's disease. J. Biomed. Nanotechnol., 2016, 12, 1421-1430. Link

65. Haifan Wu, Jinzhi Jiang, Hai Xu, Qi Li, Jianfeng Cai.* RGD mimetic γ-AApeptides and methods of use us 20140004039 a1: a patent evaluation. Expert Opin. Ther. Pat., 2016, 26, 131-137, Link.

201564. Fan Chao, Lu Chen, Qingling Huang, Tao Shen, Eric A. Welsh, Jamie K. Teer, Jianfeng Cai, W. Douglas Cress, and Jie Wu.* Overexpression of major CDKN3 transcripts is associated with poor survival in lung adenocarcinoma. Br. J. Cancer, 2015, 113, 1735–1743. Link.

63. Hua Sui, Hanchen Xu, Qing Ji, Xuan Liu, Lihong Zhou, Haiyan Song, Xiqiu Zhou, Yangxian Xu, Zhesheng Chen, Jianfeng Cai, Guang Ji, Qi Li.* 5-hydroxytryptamine receptor (5-HT1DR) promotes colorectal cancermetastasis by regulating Axin1/β-catenin/MMP-7 signaling pathway. Oncotarget. 2015, 6, 25975-25987. Link

62. Haifan Wu,+ Qiao Qiao,+ Peng Teng, Yaogang Hu, Dimitrios Antoniadis, Xiaobing Zuo, Jianfeng Cai.* A new class of heterogeneous helical peptidomimetics. Org. Lett. 2015, 17, 3524-3527. Link


61. Yaqiong Li, Haifan Wu, Peng Teng, Ge Bai, Xiaoyang Lin, Xiaobing Zuo, Chuanhai Cao, Jianfeng Cai.* Helical antimicrobial sulfono-γ-AApeptides. J. Med. Chem, 2015, 58, 4802–4811, Link


60. Yuxia Hao, Ge Bai, Junping Wang, Longfeng Zhao, Kyle Sutherland, Jianfeng Cai and Chuanhai Cao.* Identifiable biomarker and treatment development using HIV-1 long term non-progressor sera. BMC Immunol, 2015, 16:25, Link.

59. Shruti Padhee, Yaqiong Li, Jianfeng Cai.* Activity of lipo-cyclic γ-AApeptides against biofilms of staphylococcus epidermidis and pseudomonas aeruginosa. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2015, 25, 2565–2569. Link.


58. Xuan Liu, Qing, Ji, Naijing Ye, Hua Sui, Lihong Zhou, Huirong Zhu, Zhongze Fan, Jianfeng Cai, and Qi Li.* Berberine Inhibits Invasion and Metastasis of Colorectal Cancer Cells via COX-2/PGE2 Mediated JAK2/STAT3 Signaling Pathway. PLoS One, 10(5): e0123478. Link

57. Qing Ji, Xuan Liu, Zhifen Han, Lihong Zhou, Hua Sui, Linlin Yan, Haili Jiang, Jianlin Ren, Jianfeng Cai, and Qi Li.* Resveratrol suppresses epithelial-to-mesenchymal transition in colorectal cancer through TGF-β1/Smads signaling pathway mediated Snail/E-cadherin expression. BMC Cancer, 2015, 15:97. Link

56. Haifan Wu, Fengyu She, Wen-Yang Gao, Austin Prince, Yaqiong Li, Lulu Wei, Allison Mercer, Lukasz Wojtas, Shengqian Ma, and Jianfeng Cai.* The Synthesis of Head-to-Tail Cyclic Sulfono-γ-AApeptides. Org. Biomol. Chem., 2015, 13 (3), 672 - 676. Link


55. Haifan Wu,+ Qiao Qiao,+ Yaogang Hu, Peng Teng, Wenyang Gao, Xiaobing Zuo, Lukasz Wojtas, Randy W. Larsen, Shengqian Ma, and Jianfeng Cai.* Sulfono-γ-AApeptides as a new class of unnatural helical foldamer. Chem. Eur. J., 2015, 21, 2501-2507. Link54. Kenneth E. Ugen, Xiaoyang Lin, Ge Bai, Zhanhua Liang, Jianfeng Cai, Kunyun Li, Shijie Song, Chuanhai Cao* and Juan Sanchez-Ramos. Evaluation of an alpha synuclein sensitized dendritic cell based vaccine in a transgenic mouse model of Parkinson's disease. Hum. Vaccin. Immunother., 2015, 922-930. Link

53. Peng Teng, Haifan Wu, Lili Lin and Jianfeng Cai.* Antimicrobial γ-AApeptides (WO2013112548)-a patent evaluation. Expert Opin. Ther. Pat., 2015, 25, 111-118. Link

201452. Yaogang Hu,+ Ni Cheng,+ Haifan Wu, Samuel Kang, Richard D. Ye,* and Jianfeng Cai.* Design, synthesis and characterization of fMLF-mimicking AApeptides. ChemBioChem, 2014, 15, 2420-2426. Link51. Yaqiong Li,+ Christina Smith,+ Haifan Wu, Peng Teng, Yan Shi, Shruti Padhee, Torey Jones, Anh-My Nguyen, Chuanhai Cao, Hang Yin,* and Jianfeng Cai.* Short antimicrobial lipo-α/γ-AA hybrid peptides. ChemBioChem, 2014, 15, 2275-2280. Link50. Peng Teng,+ Xiaolei Zhang,+ Haifan Wu, Qiao Qiao, Said M Sebti,* and Jianfeng Cai*. Identification of novel inhibitors that disrupt STAT3/DNA interaction from γ-AApeptide OBOC combinatorial library. Chem. Commun. 2014, 50 (63), 8739 - 8742. Link49. Chuanhai Cao*, Yaqiong Li, Hui Liu, Ge Bai, Xiaoyang Lin, Kyle Sutherland, Jonathan Myal, Neel Nabar, Jianfeng Cai*. The potential therapeutic effects of THC on Alzheimer’s disease. J. Alz. Dis. 2014, 973-984. Link48.Xiaoyang Lin, Ge Bai, Linda Lin, Hengyi Wu, Jianfeng Cai, Kenneth E Ugen*, Chuanhai Cao*. Vaccination induced changes in pro-inflammatory cytokine levels as an early putative biomarker for cognitive improvement in a transgenic mouse model for Alzheimer disease. Hum. Vaccin. Immunother. 2014, 10(7), 2024-2031. Link47. Yan Wang,+ Frankie Costanza,+ Haifan Wu, Daqian Song, Jianfeng Cai* and Qi Li*. PEG-poly (amino acid)s-encapsulated Tanshinone IIA as potential therapeutics for the treatment of hepatoma. J. Mat. Chem. B. 2014, 2 (20), 3115 - 3122. Link46. Yan Wang, Daqian Song, Frankie Costanza, Huirong Zhu, Zhongze Fan,* Jianfeng Cai* and Qi Li.* Targeted Delivery of Tanshinone IIA-conjugated mPEG-PLGA-PLL-cRGD Nanoparticles to Hepatocellular Carcinoma. J. Biomed. Nanotechnol. 2014, 10, 3244-3252. Link45. Wen-Yang Gao, Yao Chen, Youhong Niu, Kia Williams, Lindsay Cash, Pastor Perez, Lukasz Wojtas , Jianfeng Cai , Yu-Sheng Chen and Shengqian Ma*. Crystal engineering of an nbo topology MOF for chemical fixation of CO2 under ambient conditions. Angew Chem. Int. Ed., 2014, 53, 2615-2619. Link.44. Shruti Padhee, Christina Smith, Haifan Wu, Yaqiong Li, Namitha Manoj, Qiao Qiao, Zoya Khan, Chuanhai Cao, Hang Yin,* and Jianfeng Cai.* The development of antimicrobial α-AApeptides that suppress pro-inflammatory immune responses. ChemBioChem, 2014, 15, 688-694. Link43. Haifan Wu, Peng Teng and Jianfeng Cai.* Rapid access to multiple classes of peptidomimetics from common γ-AApeptide building blocks. Eur. J. Org., 2014, 1760-1765. Link42. Yaqiong Li,+ Christina Smith,+ Haifan Wu, Shruti Padhee, Namitha Manoj, Joseph Cardiello, Qiao Qiao, Chuanhai Cao, Hang Yin,* and Jianfeng Cai.* Lipidated Cyclic γ-AApeptides Display Both Antimicrobial and Anti-inflammatory Activity. ACS Chem. Biol., 2014, 9, 211-217. Link41. Haifan Wu, Yaqiong Li, Ge Bai, Youhong Niu, Qiao Qiao, Jeremiah Tipton, Chuanhai Cao,* Jianfeng Cai.* γ-AApeptide-based small-molecule ligands that inhibit Aβ aggregation. Chem. Commun., 2014 Emerging Investigators Issue. 2014, 50 (40), 5206 - 5208. Link40. Frankie Costanza, Shruti Padhee, Haifan Wu, Yan Wang, Jesse Revenis, Chuanhai Cao, Qi Li* and Jianfeng Cai.* Investigation of antimicrobial PEG-poly(amino acid)s. RSC Advances, 2014, 4, 2089-2095. Link2013


39. Rongsheng E. Wang,* Yin Zhang, Ling Tian, Weibo Cai and Jianfeng Cai. Antibody-Based Imaging of HER-2: Moving into the Clinic. Curr. Mol. Med., 2013, 13, 1523-1537. Link

38. Qing Ji, Xuan Liu, Xiaoling Fu, Long Zhang, Hua Sui, Lihong Zhou, Jian Sun, Jianfeng Cai, Jianmin Qin, Jianlin Ren*, Qi Li*. Resveratrol Inhibits Invasion and Metastasis of Colorectal Cancer Cells via MALAT1 Mediated Wnt/β-Catenin Signal Pathway. PLOS One, 2013, 8, 11, e78700. Link

37. Yaqiong Li, Haifan Wu, Youhong Niu, Yaogang Hu, Qi Li, Chuanhai Cao, Jianfeng Cai.* Development of RNA Aptamer-Based Therapeutic Agents. Curr. Med. Chem., 2013, 20, 3655-3663. Link

36. Haifan Wu, Peng Teng, Youhong Niu, Qi Li, Jianfeng Cai.* Polymyxin derivatives: a patent evaluation (WO2012168820). Expert Opin. Ther. Pat., 2013, 23(8), 1075-81. Link

35. Long Zhang, Qing Ji, Xuan Liu, Xingzhu Chen, Zhaohua Chen, Yanyan Qiu, Jian Sun, Jianfeng Cai, Huirong Zhu, and Qi Li.* Norcantharidin inhibits tumor angiogenesis via blocking VEGFR2/MEK/ERK signaling pathways. Cancer Sci., 2013, 104, 604-610. Link

34. Youhong Niu, Haifan Wu, Yaqiong Li, Yaogang Hu, Shruti Padhee, Qi Li, Chuanhai Cao and Jianfeng Cai.* AApeptides as a new class of antimicrobial agents. Org. Biomol. Chem. 2013, 11, 4283-4290. Link In Celebration of Andrew D. Hamilton’s Career in Chemistry


2012


33. Neel R. Nabar, Fang Yuan, Xiaoyang Lin, Li Wang, Ge Bai, Jonathan Mayl, Yaqiong Li, Shu-Feng Zhou, Jinhuan Wang, Jianfeng Cai, Chuanhai Cao*. Cell Therapy: A Safe and Efficacious Therapeutic Treatment for Alzheimer’s Disease in APP+PS1 Mice. PLoS One, 2012, 7, 12, e49468. Link

32. Youhong Niu, Haifan Wu, Rongfu Huang, Qiao Qiao, Frankie Costanza, Xi-Sen Wang, Yaogang Hu, Mohamad Nassir Amin, Anh-My Nguyen, James Zhang, Edward Haller, Shengqian Ma, Xiao Li, and Jianfeng Cai*. Nanorods formed from a new class of peptidomimetics. Macromolecules, 2012, 45, 7350–7355. Link


31. Youhong Niu, Rongsheng E. Wang*, Haifan Wu, Jianfeng Cai*. Recent development of small antimicrobial peptidomimetics. Future Med. Chem. 2012, 4, 14, 1853-1862. Link

30. Yaogang Hu, Mohamad Nassir Amin, Shruti Padhee, Rongsheng E. Wang, Qiao Qiao, Ge Bai, Yaqong Li, Archana Mathew, Chuanhai Cao, and Jianfeng Cai*. Lipidated Peptidomimetics with Improved Antimicrobial Activity. ACS Med. Chem. Lett. 2012, 3, 683-686. Link


29. Haifan Wu, Mohamad Nassir Amin, Youhong Niu, Qiao Qiao, Nassier Harfouch, Abdelfattah Nimer, Jianfeng Cai*. Solid Phase Synthesis of γ-AApeptides Using a Novel Submonomeric Approach. Org. Lett. 2012, 14, 3446-3449. Link


28. Yunan Yang,+ Youhong Niu,+ Hao Hong, Haifan Wu, Yin Zhang, Jonathan W. Engle, Todd E. Barnhart, Jianfeng Cai*, and Weibo Cai*. Radiolabeled γ-AApeptides: A New Class of Tracers for Positron Emission Tomography. Chem. Commun. 2012, 48, 7850-7852. Link27. Haifan Wu, Youhong Niu, Shruti Padhee, Rongsheng E Wang, Yaqiong Li, Qiao Qiao, Ge Bai, Chuanhai Cao, and Jianfeng Cai*. Design and synthesis of unprecedented cyclic γ-AApeptides for antimicrobial development. Chem. Sci., 2012, 3, 2570-2575. Link26. Zhongqiu Luo, Jialin Li, Neel R. Nabar, Xiaoyang Lin, Ge Bai, Jianfeng Cai, Shu-Feng Zhou, Chuanhai Cao*, Jinhuan Wang*. Efficacy of a Therapeutic Vaccine Using Mutated β-amyloid Sensitized Dendritic Cells in Alzheimer’s Mice. J. Neuroimmune Pharmacol., 2012, 7, 640-645. Link

25. Wen-Yang Gao , Youhong Niu , Yao Chen , Lukasz Wojtas , Jianfeng cai , Yu-Sheng Chen and Shengqian Ma*. Porous Metal-Organic Framework Based on a Macrocyclic Tetracarboxylate Ligand Exhibiting Selective CO2 Uptake. CrystEngComm, 2012, 14, 6115-6117. Link

24. Youhong Niu, Shruti Padhee, Haifan Wu, Ge Bai, Qiao Qiao, Yaogang Hu, Lacey Harrington, Whittney N. Burda, Lindsey N. Shaw, Chuanhai Cao, and Jianfeng Cai*. Lipo-γ-AApeptides as a new class of potent and broad-spectrum antimicrobial agents. J. Med. Chem. 2012, 55(8), 4003–4009 Link


23. Chuanhai Cao*, David A. Loewenstein, Xiaoyang Lin, Chi Zhang, Li Wang, Ranjan Duara, Yougui Wu, Alessandra Giannini, Ge Bai, Jianfeng Cai, Maria Greig, Elizabeth Schofield, Raj Ashok, Brent Small, Huntington Potter and Gary W. Arendash*. High Blood Caffeine Levels in MCI Linked to Lack of Progression to Dementia. J. Alz. Dis. 2012, 30, 559-572. Link

22. Youhong Niu,+ Ge Bai,+ Haifan Wu, Rongsheng E. Wang, Qiao Qiao, Shruti Padhee, Robert Buzzeo, Chuanhai Cao*, and Jianfeng Cai*. Cellular translocation of a γ-AApeptide mimetic of Tat peptide. Mol. Pharmaceutics. 2012, 9(5), 1529–1534 Link


21. Ge Bai,+ Shruti Padhee,+ Youhong Niu, Rongsheng E. Wang, Robert Buzzeo, Chuanhai Cao*, and Jianfeng Cai*. Cellular uptake of an α-AApeptide. Org. Biomol. Chem. 2012, 10 (6), 1149 - 1153. Link


20. Rongsheng E. Wang,* Frankie Costanza, Youhong Niu, Haifan Wu, Yaogang Hu, Whitney Hang, Yiqun Sun, Jianfeng Cai.* Development of self-immolative dendrimers for drug delivery and sensing. J. Control. Release. 2012, 159, 154-163. Link

19. Rongsheng E. Wang, Youhong Niu, Haifan Wu, Yaogang Hu, Jianfeng Cai*. Development of NGR-Based Anti-Cancer Agents for Targeted Therapeutics and Imaging. Anticancer Agents Med. Chem. 2012, 12 (1), 76-86. Link

2011

18. Youhong Niu,+ Shruti Padhee,+ Haifan Wu, Ge Bai, Lacey Harrington, Whitney N. Burda, Lindsey N. Shaw, Chuanhai Cao, and Jianfeng Cai*. Identification of γ-AApeptides with potent and broad-spectrum antimicrobial activity. Chem. Commun. 2011, 47 (44), 12197 - 12199. Link

 

17. Rongsheng E. Wang, Yin Zhang, Jianfeng Cai, Weibo Cai, Ting Gao*. Aptamer-Based Fluorescent Biosensors. Curr. Med. Chem. 2011, 18, 4175-4184. Link

16. Rongsheng E. Wang,* Haifan Wu, Youhong Niu, and Jianfeng Cai*. Improving the Stability of Aptamers by Chemical Modification. Curr. Med. Chem. 2011, 18, 4126-4138. Link

15. Rongsheng E. Wang, Youhong Niu, Haifan Wu, Mohamad Nassir Amin, and Jianfeng Cai*. Development of NGR peptide-based agents for tumor imaging. Am. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 2011;1(1):36-46. Link

14. Shruti Padhee, Yaogang Hu, Youhong Niu, Ge Bai, Haifan Wu, Frankie Costanza, Leigh West, Lacey Harrington, Lindsey N. Shaw, Chuanhai Cao, and Jianfeng Cai*. Non-Hemolytic α-AApeptides as Antimicrobial Peptidomimetics. Chem. Commun. 2011, 47 (34), 9729 - 9731 Link


13. Youhong Niu, Alisha “Jonesy” Jones, Haifan Wu, Gabriele Varani,* and Jianfeng Cai.* γ-AApeptides bind to RNA by mimicking RNA-binding proteins. Org. Biomol. Chem., 2011, 9 (19), 6604 - 6609. Link


12. Youhong Niu, Yaogang Hu, Xiaolong Li, Jiandong Chen, and Jianfeng Cai*. Gamma-AApeptides: Design, Synthesis and Evaluation. New J. Chem. 2011, 35, 542-545. Link


11. Yaogang Hu, Xiaolong Li, Said M. Sebti, Jiandong Chen, and Jianfeng Cai*. Design and Synthesis of AApeptides: A New Class of Peptide Mimics. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2011, 21, 1469-1471. Link

 

From Doctoral and Postdoctoral Work:

10. Rongsheng E. Wang, Raj K. Pandita, Jianfeng Cai, Clayton R. Hunt, John-Stephen Taylor*. Inhibition of Heat Shock Transcription Factor Binding by a Linear Polyamide Binding in an Unusual 1:1 Mode. ChemBioChem, 2012, 13(1), 97-104. Link

9. Sourav Saha, Jianfeng Cai, Daniel Eiler and Andrew D. Hamilton*. Programing the formation of DNA and PNA quadruplexes by pi-pi stacking interactions. Chemcomm., 2010, 46, 1685-1687. Link

8. Yao Cheng, Lun K. Tsou, Jianfeng Cai, Toshihiro Aya, Ginger E. Dutschman, Elizabeth A. Gullen, Susan P. Grill, Annie Pei-Chun Chen, Brett D. Lindenbach, Andrew D. Hamilton, Yung-chi Cheng*. A novel class of meso-tetrakis-porphyrin derivatives exhibit potent activities against hepatitis C virus genotype 1b replicons in vitro. Antimicrob. Agents Chemother. 2010, 54(1), 197-206. Link

7. Jianfeng Cai, Dariusz Niedzwiedzki, Harry A. Frank*,and Andrew D. Hamilton*. Ultrafast energy transfer within pyropheophorbide-a tethered to self-assembling DNA Quadruplex. ChemComm., 2010, 46, 544 - 546. Link

6. Jianfeng Cai, Brooke Rosenzweig, and Andrew D. Hamilton*. Inhibition of Chymotrypsin by a self-assembled DNA quadruplex functionalized with cyclic peptide binding fragments. Chem. Eur. J., 2009, 15(2), 328-332. Link

5. Jianfeng Cai, Erik M. Shapiro*, and Andew D. Hamilton*. Self-assembled DNA quadruplex conjugated to MRI contrast agent. Bioconjugate Chem., 2009, 20(2), 205-208. Link

4. Jianfeng Cai, Xiaoxu Li, and John Stephen Taylor*. Improved nucleic acid triggered probe activation through the use of a 5-thiomethyluracil peptide nucleic acid building block. Org. Lett .; 2005, 7(5), 751-754. Link

3. Jianfeng Cai, Xiaoxu Li, Xuan Yue, and John Stephen Taylor*. Nucleic acid-triggered fluorescent probe activation by the Staudinger reaction. J. Am. Chem. Soc., 2004, 126(50), 16324-16325. Link

2. Yun Lu*, Jianfeng Cai and Gi Xue. Molecular design of a soft interphase and its role in the reinforcement and toughening of aluminum powder-filled polyurethane. Journal of Adhesion Science and Technology, 2001, 15, 71-82. Link

1. Jianfeng Cai, Yun Lu*, Gi Xue and Wei Zhang. The reinforcement of Al filled Polyurethane system. Modern Plastics Processing and Applications, 1999, 11 (6), 10.PATENT APPLICATIONS

26. Jianfeng Cai, Heng Liu. Helical sulfonyl--AApeptides modulating Abeta oligomerization and cytotoxicity by recognizing Abeta helix. 2023, 63/609,860.

25. Ioannis Spanopoulos, Ali Azmy, Jianfeng Cai, Xue Zhao, Anamika Mishra, Mina Sharabiani Bagherifard. Porous hybrid metal halide semiconductors. 2023, PCT/US23/78399.

24. Jianfeng Cai, Sami Abdulkadir. Inhibition of Hypoxia-Inducible Transcription Factor (HIF-1alpha) Signaling with Sulfonyl-gamma-AApeptide Helices. 2023, 24T026PR-CS.

23. Yu Chen, Jianfeng Cai, Prahathees Eswara , Michael Sacco, Lei Wang, Lauren Hammond, Hiran Malinda Lamabadu. Discovery of small molecular inhibitors against Staphylococcus aureus GpsB from protein–protein interactions. 2023, 24T017PR-CS.

22. Niketa A. Patel, Jianfeng Cai. Small molecule targeting lncRNA in neurodegenerative diseases and tauopathies, 2023, OI2023-01160.

21. Jianfeng Cai, Shibo Jiang, Lu Lu, Songyi Xue, Xinling Wang, Lei Wang, Wei Xu, Shuai Xia. Novel cyclic gamma-AApeptide-based long-acting pan-coronavirus fusion inhibitor with potential oral bioavailability by targeting two sites in spike protein. 2022, 63/371,671.

20. Jianfeng Cai, Bo Huang, Jun Yin, Li Zhou and Ruochuan Liu. Activation of e6ap/ube3a-mediated protein ubiquitination and degradation pathways by a cyclic γ-AA peptide. 2022, 63/266,907.

19. Jianfeng Cai, Sami Abdulkadir. Modulating angiogenesis by proteomimetics of vascular endothelial growth factor. 2021, 63/265,835

18. Jianfeng Cai, Mengmeng Zheng. Discovery of cyclic peptidomimetic ligands targeting the extracellulardomain of EGFR. 2021, 63/202,564

17. Jianfeng Cai, Mengmeng Zheng. Peptidomimetic-based Antibody Surrogate for HER2. 2021, USF Ref. No. 21A053PR-CS.

16. Chuanhai Cao, Jianfeng Cai, COMPOSITIONS AND METHODS RELATING TO SULFONO-gamma-AA PEPTIDES, 2021, 63136903.

15. Jianfeng Cai, Chuanhai Cao. NOVEL COMPOUNDS FOR THE TREATMENT OF NEURODEGENERATIVE DISEASES, 2019, 16726575.

14. Jianfeng Cai, Peng Sang, Yan Shi, Haitao Ji, Min Zhang. β-catenin/B-cell lymphoma 9 protein-protein interaction inhibiting peptidomimetics, 2019, 62/837,911.

13. Niketa Patel, Jianfeng Cai. Methods and compositions for diagnosis and management of neurodegenerative diseases, 2018, 16/001,880.

12. Jianfeng Cai, Peng Teng, Alekhya Nimmagadda. Novel Bis-cyclic guanidines as antibacterial agents, 2017, 62/536,295.

11. Jianfeng Cai, Yan Shi. One-Bead-Two-Compound Macrocyclic Library and Methods of Preparation and Use, 2017, 62/483,038.

10. Vrushank Dave, Jianfeng Cai. PTEN Binding Compounds, Formulations, and Uses Thereof, 2017, 62/460,324.

9. Jianfeng Cai, Ma Su, Alekhya Nimmagadda, Peng Teng. Cationic hydantoin compounds and the use of, 2016, 62/426,698

8. Niketa A. Patel, Jianfeng Cai. GAS5 BINDING COMPOUNDS, FORMULATIONS, AND USES THEREOF, 2016, 62/398,624.

7. Said M. Sebti and Jianfeng Cai. Stapled peptides designed to inhibit the mutantt KRas/ Raf interaction, 2016, WO 172,187 A1.

6. Jianfeng Cai, Chuanhai Cao, Haifan Wu, Yaqiong Li, and Ge Bai. Methods of Synthesizing γ-AApeptides, γ-AApeptide Building Blocks, γ-AApeptide Libraries, and γ-AApeptide Inhibitors of Abeta40 Aggregates, 2016, 0209422 A1.

5. Jianfeng Cai, Youhong Niu, Weibo Cai, and Hao Hong. RGD mimetic γ-AApeptides and methods of use. 2016, US 9,234,007 B2, issued

4. Jianfeng Cai, Youhong Niu, Haifan Wu, Shruti Padhee. Identification of γ-AApeptides with potent and broad-spectrum antimicrobial activity. 2016, US 9,499,587 B2, issued

3. Said M. Sebti and Jianfeng Cai. Gamma-AApeptide stat3/DNA inhibitors and methods of use, 2014, Application No. 61/984179.

2. Nathan J. Rice, Lennox Hoyte, and Jianfeng Cai. Materials and methods for reliable measurement of blood volume. 2011, PCT Int. Appl. WO 2011130304. LinkPrior to USF

1.  Gi Xue, Lu Yun, Jianfeng Cai, Li Fengting and Du lei. The preparation of Al/PU composite Reinforced by Organic molecules containing Sulfur or Nitrogen atoms. CN 1276394A, Appl. 99114246.2, 1999. LinkBOOK CHAPTERS6. Jarais Fontaine, Jianfeng Cai.* Sulfonyl-γ-AApeptide tools for modulating biology. Methods in Enzymology, 2024. Link

5. Olapeju Oyesiku and Jianfeng Cai.* Peptidomimetic agents targeting bacteria. Comprehensive Supramolecular Chemistry II. Elsevier, 2017. Link

4. Peng Teng, Haifan Wu and Jianfeng Cai*. Peptidomimetics as antimicrobial agents. Book: Novel Antimicrobial Agents and Strategies. Wiley, 2014, ISBN: 978-3-527-33638-8.

3. Haifan Wu and Jianfeng Cai*. Engineering AApeptides for Translational Medicine. Link Engineering in Translational Medicine, 2013, ISBN: 978-1-62703-651-1.

2. Youhong Niu, Yaogang Hu, Haifan Wu, and Jianfeng Cai*. Synthesis of AApeptides. Link. Peptide Modifications to Increase Metabolic Stability and Activity, 2013, ISBN: 978-1-62703-651-1.

1. Youhong Niu, Yaogang Hu, Rongsheng E. Wang, Xiaolong Li, Haifan Wu, Jiandong Chen* and Jianfeng Cai*. AApeptides as a New Class of Peptidomimetics to Regulate Protein-Protein Interactions. Link. Protein Interactions, 2012, ISBN: 978-953-51-0244-1.